cs

Reklamační řád

Vážený zákazníku,

V nabídce společnosti RANDOM WISH s.r.o. jsou výhradně produkty renomovaných výrobců a dodavatelů, splňující všechny zákonné a další předpisy a normy. Na všechny výrobky poskytujeme záruku minimálně 24 měsíců, často však i více let podle charakteru výrobku a garancí ze strany výrobce. Vyjímkou jsou použité vzorky z Koupelnových studií, kde poskytujeme záruku 12 měsíců.

I přes veškerou kontrolu při výrobě a přejímání zboží se mohou objevit ojedinělé vady výrobku - tyto řešíme v rámci reklamací. Při uplatnění reklamace je potřeba se obracet buď na servisní organizaci uvedenou v záručním listě nebo na příslušného prodejce na našich pobočkách, kde byl výrobek zakoupen.
Samotný proces reklamace se řídí Reklamačním řádem, který najdete níže.

Naším cílem je spokojený zákazník - vstřícné, rychlé a korektní řešení reklamací je součástí naší obchodní politiky. RANDOM WISH s.r.o.


REKLAMAČNÍ ŘÁD RANDOM WISH, s.r.o.
Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění
odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen "věc"). Tento reklamační
řád byl vypracován na základě příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve
znění platném od 1. 2. 2020.

Kupní smlouva

článek 1
PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉ VĚCI
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal (§ 2161),
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné;
- že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá;
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů (za vadu se považují i vady
v dokladech nutných pro užívání věci - § 2099).
Na žádost kupujícího mu prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po
jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své
jméno, sídlo, IČO, případně další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti (§ 2166 a §
15 odst. 2 novely ZOS). Toto potvrzení není záručním listem ve smyslu záruky za jakost
(§ 2113).
Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah,
rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní
plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke
koupi věcí vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti
potvrzení.
Nebrání-li tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci
obsahujícím uvedené údaje (§ 2166).
Má-li prodaná věc při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u
prodávajícího, u kterého byla věc koupena, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2161
a 2172. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím uvedena jiná osoba určená
k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní
kupující právo na opravu v rámci vadného plnění u toho, kdo je určen k provedení opravy
(§ 2172).
Za vadu, za kterou prodávající odpovídá, nelze považovat případy, kdy:
- kupující vadu sám způsobil (§ 2170);
- u věcí prodávaných za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže
kupující o této vadě věděl před převzetím věci (§ 2167 a § 2170);
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
- a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§ 2167).
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (dle ustanovení § 13 novely ZOS reklamaci),
je prodávající povinen vydat kupujícímu, který je spotřebitelem, písemné potvrzení o
tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace spotřebitel požaduje. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené
k provedení opravy v rámci vadného plnění (§ 19 odst. 1 ZOS a § 2106 odst. 2);
v ostatních případech prodávající potvrdí kupujícímu v písemné formě, kdy právo uplatnil
(§ 2173).
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat
reklamace (§ 19 odst. 2 ZOS).
Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme k reklamaci zboží ve stavu
odpovídajícím požadavkům zákona o ochraně veřejného zdraví na udržování čistoty (viz.
ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.).

článek 2
MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující má právo uplatnit reklamaci:
1. v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s
ohledem na sortiment prodávaného zboží;
2. v místě nebo sídle podnikání prodávajícího (§ 19 odst. 1 ZOS);
3. požadavek na opravu věci provedenou v rámci práva z vadného plnění u osoby určené
k takové opravě, uvedené v potvrzení prodávajícího o rozsahu a době trvání jeho
povinností
z vadného plnění, v případě, je-li tato osoba v místě prodávajícího nebo v místě pro
kupujícího bližším (§ 2172).
Kupující je povinen prokázat oprávněnost svého nároku na uplatnění reklamace.
Vedle vytknutí vady je tedy povinen prokázat, že reklamuje u správného
prodávajícího či osoby určené k provedení opravy v rámci práva z vadného
plnění a v zákonem stanovené době. To lze prokázat nejlépe prodejním
dokladem či písemným potvrzením rozsahu a doby trvání povinností
prodávajícího v případě vadného plnění (§ 2166), popř. dokladem o poskytnutí
záruky za jakost (§ 2113).

článek 3
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
24 měsíců od převzetí (§ 2165), přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od
převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161). Právo z odpovědnosti
za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá (§ 2167 a
2170).
Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě
uvedena doba, po kterou lze věc použít, má tato informace charakter záruky za jakost (§
2165 a 2113).
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění,
nepřihlíží se k takovému ujednání (§ 2168).
Ujednají-li prodávající s kupujícím ještě předtím, než kupující může uplatnit právo
z odpovědnosti za vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se
k tomu (§ 2174).
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá
k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Tyto
účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.
Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (§ 2113). Záruku za jakost je
třeba poskytovat písemnou formou (záruční list), zvláště v případech, je-li delší než doba
použitelnosti uvedená výrobcem na obalu věci (§ 2114).
Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva
z vadného plnění platí rovněž ustanovení článku 1 a 2 tohoto reklamačního řádu (§ 2172
a § 19 ZOS).
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží
od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než
prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující
objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas
poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115).
Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc
prodávajícímu předá, nebo ji podle jeho pokynů uschová nebo s ní jinak vhodně naloží
tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně,
neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou
kupující nemůže vadnou věc užívat (§ 1922).
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci
na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
Při oprávněné reklamaci náleží kupujícímu za zákonem stanovených podmínek i náhrada
nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (§ 1924).
Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout
uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (§
1925).

článek 4
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE
Má-li věc při převzetí vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti
věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je-li však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění
vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,
na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující
má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc
bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné
obtíže (vše § 2169).
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170).
Je-li kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o
reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na
dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, případně může požadovat slevu (§
19 odst. 3 novely ZOS, s využitím ustanovení § 2106).
Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené
k provedení opravy (§ 19 odst. 1 ZOS).
V ostatních případech potvrdí prodávající nebo osoba určená k provedení opravy
kupujícímu v písemné formě provedení opravy a dobu jejího trvání (§ 2173).
Za vyřízení reklamace se považuje až podání informace o vyřízení reklamace
prodávajícím spotřebiteli v souladu s nálezem Ústavního soudu č. III. ÚS 2983/08 ze dne
10. 11. 2009.
Pro případy nepřevzetí věci kupujícím po uzavření reklamačního řízení se použijí
přiměřeně ustanovení o úschově (§ 2408).

článek 5
VĚCI PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY
Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu,
než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o
jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje (§ 2164).
Při prodeji věci s vadou nebo věci, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli,
musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové věci
musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 6 ZOS).
Při prodeji věci s vadou nebo věci, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli,
musí být tyto skutečnosti zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení věci (§ 16 odst. 3
ZOS).
Právo z vady nelze u věcí prodávaných za nižší cenu uplatnit u vady, pro kterou byla nižší
cena sjednána (§ 2167 písm. a/).
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170).
Má-li věc prodávaná za nižší cenu vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo
práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171).
V ostatních případech platí ustanovení článků 1 až 5 tohoto reklamačního řádu.

článek 6
VĚCI POUŽITÉ
Při prodeji použité věci musí prodávající na tuto skutečnost spotřebitele předem zřetelně
upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 6
ZOS).
Při prodeji použité věci musí být tato skutečnost zřetelně vyznačena v dokladu o
zakoupení věci (§ 16 odst. 3 ZOS).
Právo z vady nelze uplatnit u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím (§ 2167 písm. c/).
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního
zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Tuto lhůtu lze vzájemnou dohodou prodávajícího
s kupujícím zkrátit na polovinu, tj. 12 měsíců. Pokud by si smluvní strany ujednaly
zkrácení větší, platí za ujednanou doba 12 měsíců (§ 2168).
Má-li věc použitá vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu
věci právo na přiměřenou slevu (§2171).
V ostatních případech platí ustanovení čl. 1 až 5 tohoto reklamačního řádu.
Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a
jedná-li se o prodej nové bezvadné věci, odpovídá prodávající za vady takto
prodané věci v plném rozsahu.
článek 7

ŘEŠENÍ SPORŮ
Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním řízením budou přednostně řešeny v rámci
existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K řešení sporů lze využít
Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2 (www.coi.cz), nebo Kancelář
finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1 (www.finarbitr.cz), nebo platformu pro
řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí www.ec.europa.eu/consumers/odr.

článek 8
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné
sestavit nebo vytvořit, s výjimkou ustanovení § 2086 (§ 2085).
Údržba, opravy a úpravy

článek 9
VADY DÍLA
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě (§ 2615 odst. 1).
O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě.
Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět
díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli (§ 2615 odst. 2).
Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, kde má být
předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva
třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel
objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět
musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu
koupě (§ 2616).
Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li
však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po
této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením
povinnosti (§ 2617, v návaznosti na §§ 2604 až 2607).
Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději
však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno
opožděně (§ 2618).
Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku, použijí se obdobně ustanovení o kupní smlouvě (§
1619 odst. 1).
Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla (§ 1619 odst. 2).
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020


František Klinovský, Jednatel společnosti, RANDOM WISH s.r.o.